0968.799.172

Học bù

Học viên nghỉ học buổi nào, sẽ được học bù vào khóa tiếp theo, trong vòng 3 tháng kể từ ngày đăng ký.

Bảo lưu

Học viên được bảo lưu khóa học trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày đăng ký bảo lưu. Học viên chủ động liên hệ với giáo viên để được xếp lớp mới.

Chuyển nhượng

Học viên được chuyển nhượng khóa học cho người khác trong trường hợp chưa tham gia buổi học chính thức của khóa học. Nếu đã tham gia 01 buổi học chính thức học viên sẽ không được quyền chuyển nhượng khóa học.

Hoàn trả học phí

Sau buổi học đầu tiên, nếu muốn tiếp tục học, học viên phải đóng học phí. Học phí không hoàn trả lại trong bất cứ lý do nào khi học viên đã tham gia học buổi đầu tiên.

Học lại cả khóa học: Học viên được học lại cả khóa học, trong vòng 6 tháng kể từ ngày đăng ký khóa học. Áp dụng cho học viên đã tham gia đủ số buổi học của khóa học đã đăng ký, nhưng học viên vẫn chưa nắm vững kiến thức. Trung tâm không giải quyết cho trường hợp học viên không học đủ số buổi quy định.

Trường hợp trên 6 tháng kể từ ngày đăng ký học, học viên muốn đăng ký học lại sẽ được trung tâm hỗ trợ 50% học phí.

Cấp chứng nhận: Học viên tham dự đủ 13/15 buổi tại Exim train sẽ được tham dự thi, đạt số điểm yêu cầu mới được cấp giấy chứng nhận. Giấy này chỉ cấp 1 lần duy nhất.

Lịch học
X

- Xem lịch học tại Hà Nội.

- Xem lịch học tại Hồ Chí Minh.